Informace o subjektu Ing. Václav Šmejkal – PARK+

Komlexní péče o zeleň Milevsko Ing. Václav Šmejkal – PARK+

Firma PARK+ provádí věškeré zahradnické práce

 • realizace soukromých zahrad
 • veřejná zeleň  a zeleň v krajině
 • základní údržba zeleně 
 • trávníky
 • terenní úpravy, zemní práce
 • arboristické práce
 • kácení dřevin
 • frézování pařezů
 • drobné stavby, zahraní architektura
 • poradenská a projekční činnost
 • soukromé zahrady
 • krajinářské zahrady

Firma Ing. Václav Šmejkal – PARK+ vstoupila na trh v roce 1992 od této doby poskytuje komplexní služby v oblasti péče o zeleň. Aktuálně svým klientům poskytujeme komplexní zahradnické služby a jsme schopni navrhnout a realizovat téměř jakoukoliv zakázku. Vysokou kvalitu služeb dosahujeme hlavně díky těmto třem hlavním aspektům.

1. Uplatnění zkušeností – Naše firma má více než 20 letou tradici.

2. Personál – Naši zaměstnanci joou odborníky v to co dělají.

3. Moderní vybavení – Používáme moderní mechanizaci, to nám umožňuje efektivnější práci.

Řez dřevin je jedním z nejběžnějších zásahů při péči o stromy a keře. Protože stromy jsou velmi citlivé na jakýkoliv zásah, měl by být řez prováděn tak, abychom byli schopni odhadnout jeho reakci na každou odříznutou větev. Neodborně provedený řez může způsobit nevratné poškození, které může v horších případech život stromu dokonce výrazně zkrátit.

 

Soukromé zahrady

 • zpracování návrhu, studie či kompletní projektové dokumentace 
 • realizace námi navržených či dodaných projektů
 • sadové úpravy zahrad soukromých domů či komerčních areálů 
 • výsadba rostlin
 • založení trávníků
 • drobná zahradní architektura (zídky, ploty, zpevněné plochy, altány, terasy, pergoly)
 • vodní prvky (jezírka) 
 • automatický zavlažovací systém
 • terénní modelace

 

Krajina

realizaci prvků územního systému ekologické stability, údržbě či obnově významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, přírodních památek, rezervací nebo památných stromů

 

 • zakládání nebo obnově liniové zeleně (aleje)
 • udržovací práce na vodních tocích 
 • výsadbě či doplnění interakčních prvků (skupinové či soliterní výsadby – meze, pahorky, remízky) 
 • obnově zaniklých ovocných sadů
 • výsadba doprovodné zeleně vodních ploch (potoky, řeky, rybníky, vodní nádrže)

 

Veřejná zeleň

 • konzultace
 • inventarizace zeleně 
 • návrh řešení jednotlivé lokality či koncepce zeleně v celé obci
 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění potřebných vyjádření a povolení orgánů státní správy
 • vlastní realizace celého projektu 
 • jednorázová nebo pravidelná údržba založené zeleně

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Václav Šmejkal

Št. Dvořáka 543/22

399 01 Milevsko

te.+420 724 343 133

Kde nás najdete?